TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ

Hội đồng quản lý :

  • Chủ tịch         : Bà Lê Ngọc Thùy Trang
  • Phó Chủ tịch  : Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai
  • Thành viên     : Ông Lê Trần Kiên
  • Thành viên     : Ông Trần Văn Thạch
  • Thành viên     : Ông Trần Anh Tuấn.

Ban Giám đốc:

  • Giám đốc        : Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

  • Phòng Kế toán - Hành chính
  • Phòng Nghiệp vụ