1. Đối tượng ứng vốn của Quỹ Phát triển Đất Thành phố:
 • Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện dự án; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất được giao quản lý để đấu giá.
 • Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
 • Ứng vốn cho tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư, tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch.
 • Ứng vốn thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

2. Điều kiện ứng vốn

 • Dự án bồi thường, hạng mục bồi thường của dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa được hoặc đang chờ bố trí kế hoạch vốn.
 • Đơn vị có phương án hoàn trả vốn ứng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các trường hợp ứng vốn từ Quỹ Phát triển Đất Thành phố phải có văn bản chấp thuận chủ trương ứng vốn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Hồ sơ ứng vốn

 • Văn bản đề nghị ứng vốn của đơn vị kèm hồ sơ pháp lý của dự án (chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án,.v.v...)
 • Phương án hoàn trả vốn ứng (nguồn hoàn trả, thời gian hoàn trả, phương thức hoàn trả,…) do cấp có thẩm quyền, cơ quan chủ quản của đơn vị phê duyệt.
 • Văn bản chấp thuận chủ trương mua nhà phục vụ tái định cư và văn bản phê duyệt giá mua nhà tái định cư của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp dự án có hạng mục mua nhà tái định cư.
 • Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.
 1. *** Tất cả các hồ sơ trên bản chính hoặc bản sao y.

4. Phí ứng vốn

 • Đối với ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Mức phí ứng vốn bằng không (=0).
 • Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác: Mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí ứng vốn ngân sách nhà nước.

5. Trình tự thực hiện

 • Chủ đầu tư có văn bản đề nghị ứng vốn kèm toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án gửi Quỹ Phát triển Đất Thành phố.
 • Quỹ Phát triển Đất Thành phố rà soát, thẩm định nội dung đề nghị ứng vốn của Chủ đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
 • Ký hợp đồng ứng vốn giữa Quỹ Phát triển Đất Thành phố và đơn vị nhận vốn ứng. Sau đó, số tiền ứng vốn được Quỹ chuyển vào tài khoản tiền gửi của Chủ đầu tư mở tại Kho bạc nhà nước.
 • Kho bạc Nhà nước Thành phố, Kho bạc Nhà nước quận/huyện thực hiện kiểm soát, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân theo trình tự, thủ tục như đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 • Sau khi dự án được ngân sách Thành phố ghi vốn bổ sung, Chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước Thành phố hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển Đất Thành phố.

Một số dự án tiêu biểu Quỹ đã thực hiện ứng vốn:

 • Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ nâng cấp mở rộng đường Đình Giao Khẩu, Quận 12
 • Dự án nạo vét và cải tạo rạch Nhảy, rạch Ruột Ngựa, quận Bình Tân;
 • Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Hoàng Diệu tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú;
 • Dự án mở rộng đường Lê Văn Chí, quận Thủ Đức;
 • Dự án xây dựng Trường tiểu học Tân Kiên, huyện Bình Chánh;