CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Quỹ Phát triển Đất thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức tài chính nhà nước được thành lập theo Quyết định số 5861/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 và Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015 của UBND thành phố về việc sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 5861/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; theo đó Quỹ hoạt động theo mô hình độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn và không vì mục đích lợi nhuận.
1. Chức năng của Quỹ:

Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
2. Nhiệm vụ của Quỹ:

Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện dự án; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất được giao quản lý để đấu giá.

Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ứng vốn cho tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư, tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch.

Ứng vốn thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.